Přepravní řád

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravcem Karel Mudroch-DALE.

V souladu se zákonem o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dopravce Karel Mudroch-DALE, tyto Smluvní přepravní podmínky platné na linkách, které dle platných licencí a jízdních řádů provozuje.

1. Podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě vyplývající z vyhlášky č. 175/2000 Sb. MDaS ČR ze dne 15. 6. 2000 o přepravním řádu platí na linkách provozovaných dopravcem Karel Mudroch-DALE. v rozsahu stanoveném touto vyhláškou. V plném rozsahu platí na linkách dopravce Karel Mudroch-DALE stanovené platným Výměrem MF ČR, zveřejněné v Cenovém věstníku MF ČR.

2. Nárok na přepravu může cestující uplatňovat tehdy, není-li vozidlo plně obsazeno. Při nedostatku místa ve vozidle je dopravce povinen přijmout k přepravě přednostně cestující

  1. kteří si opatřili předem platnou jízdenku
  2. kterým je jízdním řádem zajištěna přednostní přeprava

K přepravě nebude přijata osoba se silně znečištěným oděvem, osoba v silně podnapilém stavu či osoba, která by byla pro znečištění a zápach ostatním cestujícím na obtíž a osoba s nasazenými kolečkovými bruslemi.

3. Cestující, pokud nemá nárok na bezplatnou přepravu, nebo je držitelem průkazu pro předplatné jízdné platné pro linky provozované dopravcem Karel Mudroch-DALE., je povinen zaplatit jízdné podle ceníku dopravce nejpozději po nástupu do vozidla. Ceník jízdného uvedený v příloze, je stanoven v souladu s platným Výměrem MF ČR. Je žádoucí, aby k plynulému odbavení přispíval cestující včasným připravením vhodných platidel.

4. Výdej jízdenek je prováděn prostřednictvím odbavovacích pokladen. Úhradu jízdného provádí cestující v hotovosti, nebo prostřednictvím čipové karty, elektronické peněženky.

5. Po celou dobu přepravy i v době výstupu z vozidla musí mít cestující platnou jízdenku u sebe a zacházet s ní tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

6. Právo na zlevněné jízdné je cestující povinen bez vyzvání prokázat příslušným průkazem při každém zakoupení jízdenky a při každém jejím použití. Má-li cestující platnou jízdenku již při nástupu do vozidla, je povinen ji bez vyzvání ihned předložit řidiči k nahlédnutí a vyznačení jejího použití. Jedná-li se o zlevněnou jízdenku, předloží současně průkaz na slevu jízdného. Pokud cestující požaduje jízdenku zlevněnou, při nákupu jízdenky bez vyzvání předloží doklad, který ho k nákupu zlevněné jízdenky opravňuje (průkaz ZTP, ZTP-P, žákovský průkaz, studentský průkaz…) Pokud cestující nastoupí s již zakoupenou zlevněnou jízdenkou a nepředloží doklad opravňující cestujícího ke slevě, jízdenka se stává neplatnou. Při převzetí jízdenky je cestující povinen se přesvědčit, zda mu byla vydána platná jízdenka ze strojku pro tisk jízdenky, podle jeho požadavků, zejména zda zaplacené jízdné odpovídá ceně na jízdence vyznačené, zda je na jízdence uvedeno správné datum konání jízdy.

7. Právo na bezplatnou přepravu je cestující povinen prokázat řidiči při nástupu do autobusu a během přepravy kontrolním orgánům. Je také povinen oznámit řidiči výstupní zastávku.

8. Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu cestujícího staršího 10 let není dovolena. V doprovodu jednoho a téhož cestujícího může být přepraveno bezplatně pouze jedno dítě do 6 let, za druhé a každé další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího se platí jízdné s 50% slevou. Dítě po dobu přepravy umístěné v dětském kočárku nepodléhá odbavení. Děti od 6 let až do dovršení 15 let se přepravují s 50% slevou jízdného. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystavil dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i jeho platným cestovním pasem.

9. Žadatelé o vydání Žákovského průkazu, opravňujícího k jízdě za zlevněné jízdné (Žákovské jízdné) mohou formulář průkazu zakoupit, nebo i později požadovat jeho ověření v informačních kancelářích dopravců, provozujících veřejnou linkovou dopravu, v těmito dopravci určených místech. Žadatel pro ověření předkládá školou potvrzený Žákovský průkaz spolu s fotografií formátu 3,5×4,5 cm. Prodejní cena průkazu činí 1,–Kč a manipulační poplatek za ověření průkazů činí 20,–Kč. Při uplatňování slevy předkládá žák průkaz řidiči bez vyzvání. Jestliže řidič při nástupu cestujícího zjistí, že jsou údaje na průkazu v neshodě s požadovanou trasou, jízdenku se slevou na žákovské jízdné nevydá. Zjistí-li, že je průkaz jeho držitelem neoprávněně pozměněn, nebo jinak znehodnocen (nečitelné údaje, poškozená ochranná folie, vyměněná fotografie atp.) odebere bez náhrady cestujícímu průkaz a předá jej nejbližší přepravní kanceláři dopravce k dalšímu dořešení. Je-li zjištěno pozměnění, nebo takovéto poškození průkazu kontrolním orgánem při přepravní kontrole ve vozidle, nebo při nástupu do vozidla, bude cestujícímu uložena přirážka k jízdnému ve výši 200,–Kč u cestujícího do 15 let věku a 500,– Kč u cestujícího od 15 do 26 let věku. Kontrolní orgán rovněž takto znehodnocený průkaz cestujícímu bez náhrady odebere.

10. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem (ZP, ZTP, ZTP-P). Jiný cestující, který takové místo obsadil toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho požádání uvolní.

11. Cestujícího na invalidním vozíku lze přepravit, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy. Spoje zajišťované bezbariérovým vozidlem jsou vyznačeny v jízdním řádu příslušné linky.

12. Místenku s jízdenkou lze zakoupit předem pouze na spoje linek, u nichž je tato možnost uvedena v jízdním řádu. Jízdenku zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem spoje v místě kde byla zakoupena. Z ceny jízdného, které má být vráceno, se odečítá částka ve výši 10% jízdného. Cena za místenku se nevrací. Místenky nelze rezervovat u řidiče. Cestující s místenkou ztrácí právo na své místo neobsadí-li jej nejpozději pět minut před odjezdem spoje. Cestující, který z jakéhokoliv důvodu nemůže využít místenku s jízdenkou na spoj pro který je určena, může použít kterýkoliv spoj následující tentýž den dopravce Karel Mudroch-DALE, bez nároku na rezervaci místa k sezení.

13. Cestující má právo, pokud došlo z důvodů na straně dopravce:

  1. k neprovedení jeho přepravy
  1. k nedokončení jeho započaté přepravy
  1. ke zpoždění spoje z nástupní stanice (zastávky) cestujícího o více než 60 minut a cestující s platnou jízdenkou pro tento spoj se proto vzdal jízdy

Přerušení jízdy, právo na bezplatnou dopravu do nástupní či výstupní zastávky jiným nejbližším vhodným spojem dopravce Karel Mudroch-DALE nebo zpoždění spoje, potvrdí cestujícímu na jeho žádost písemně řidič autobusu, zajišťující spoj, u něhož k nepravidelnosti došlo. Právo na vrácení zaplaceného jízdného při neprovedení přepravy z důvodů, které jsou na straně dopravce, má cestující po předlo?ení zakoupené jízdenky. V těchto případech se vrácené jízdné nesnižuje.

14. Přeprava zvířat a zavazadel: Drobná domácí a jiná malá živá zvířata ( včetně psů a koček ), lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího ve snadno přenosných a plně uzavřených klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným pevným dnem (nikoliv tkaninové tašky, sklenice, igelitové pytlíky, papírové krabice), pokud nejsou na obtíž ostatním cestujícím a neohrožují bezpečnost přepravy. Přeprava psa, drobných domácích a jiných malých živých zvířat ve schráně je prováděna jako přeprava zavazadla ručního nebo spoluzavazadla s úhradou příslušné výše dovozného. Bez schrány se smí v autobuse přepravovat jeden pes za 50% obyčejného jízdného, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. Přeprava psa bez schrány může být řidičem odmítnuta z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících. O případné přepravě dalšího psa bez schrány má právo rozhodnout řidič s ohledem na obsazenost vozidla a bezpečnost cestujících. Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa (zákon o Policii ČR) nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout. Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo, nebo se přepravují odděleně jako cestovní zavazadlo. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné. Zavazadlem nesmějí být zejména nabité zbraně, věci výbušné, radioaktivní, těkavé a žíravé; věci, které mohou způsobit nákazu; věci, které nelze umístit na místě určeném k umístění zavazadel nebo věc o větší hmotnosti než 50 kg. Obsahem zavazadla, které si cestující bere do vozidla, může být přenosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoba s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplněný elektrolitem zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory. Jako spoluzavazadlo lze přepravovat, pokud to obsazení vozidla dovoluje a není-li přeprava jízdním řádem vyloučena, dětský kočárek s dítětem. Ve vozidle lze přepravovat pouze jeden dětský kočárek. Přepravu dalších kočárků může povolit řidič, pokud to provozní poměry umožňují. Složený dětský kočárek uložený do zavazadlového prostoru vozidla je považován za cestovní zavazadlo. Za cestovní zavazadla se platí dovozné podle ceníku dopravce. Nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy lze zavazadlo nebo zvíře přepravované s cestujícím, které je překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožuje jejich zdraví nebo to již neumožňuje plné obsazení vozidla. Nástup s dětským kočárkem do vozidla musí cestující před nástupem do vozidla ohlásit řidiči.

  1. Ruční zavazadla jsou věci snadno přenosné, které cestující má u sebe a lze je snadno umístit nad sedadlem nebo pod sedadlem, nepřekračují více než jeden rozměr stanovený pro bezplatnou přepravu, přičemž výjimku tvoří zavazadlo, které drží cestující na klíně a toto pak může některý z uvedených rozměrů přesahovat (viz. ceník). Ruční zavazadla, dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP-P, vozíky pro invalidy , držitele průkazů ZTP a ZTP-P a tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé těchto průkazů, se přepravují bezplatně.
  2. Spoluzavazadla jsou věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla, lze je přepravit ve vozidle v prostoru pro cestující a zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu.
  3. Cestovní zavazadla se přepravují odděleně od cestujících v zavazadlovém prostoru autobusu v množství do jeho zaplnění na zpravidla delší přepravní vzdálenost. Pro tento druh zavazadla vystaví řidič při odbavení zavazadlový lístek, kterým bude uložené zavazadlo viditelně označeno. Za přepravu spoluzavazadla a cestovního zavazadla je cestující povinen uhradit dopravci dovozné ve výši stanovené ceníkem dopravce. Cestovní zavazadlo jednoho cestujícího se může skládat nejvíce ze tří kusů a hmotnost jednoho kusu nesmí přesáhnout 15 kg. Výjimku může povolit řidič u příslušného spoje pokud to přepravní podmínky dovolují. Vyžaduje-li to jeho povaha, musí být baleno tak, aby jeho obsah byl chráněn před ztrátou nebo poškozením, aby nemohlo způsobit škodu osobám, poškodit vozidlo, jiné zařízení, jakož i ostatní cestovní zavazadla nebo jiné předměty. Cestovní zavazadlo musí být cestujícím trvanlivě a zřetelně na dobře viditelném místě označeno jménem, příjmením a adresou cestujícího a názvem cílové zastávky. Cestovní zavazadlo si cestující vyzvedne bezprostředně po skutečném příjezdu dohodnutého spoje do cílové zastávky shodné s cílovou zastávkou uvedenou na zavazadlovém lístku po předložení tohoto zavazadlového lístku řidiči. Cestovním zavazadlem je také alespoň částečně složené jízdní kolo přepravované v zavazadlovém prostoru. Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má oprávněný právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě. Při částečné ztrátě cestovního zavazadla se poskytuje náhrada podle předešlého odstavce odpovídající ztracené části zavazadla. Cestovní zavazadla jejichž cena převyšuje 5000,– Kč nejsou přijímána k přepravě jako cestovní zavazadla, ale budou přepravována jako spoluzavazadla.

15. Přepravu autobusových zásilek lze provádět pouze na určených spojích a na základě uzavřené písemné dohody (přepravenky).

16. Cestující jsou povinni uposlechnout pokynů, které dopravce veřejně vyhlásil nebo které jim dají osoby pověřené dopravcem, chovat se tak, aby nebyli ostatním cestujícím na obtíž a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy, pořádek ve vozidle, způsobit škodu nebo působit rušivě na zaměstnance dopravce při výkonu jejich služby. Ve vozidle není dovoleno kouřit, chovat se hlučně nebo provozovat hudbu (i reprodukovanou hudbu a řeč), mluvit za jízdy na řidiče a vyhazovat z vozidla odpadky.

17. Z přepravy mohou být vyloučeny osoby, které se neprokáží platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, které přes upozornění nedodržují Smluvní přepravní podmínky, pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem, které znečistily vozidlo, které svým chováním ruší klidnou přepravu ostatních cestujících nebo je jinak obtěžují.

18. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem, který nedodržuje Smluvní přepravní podmínky, který nedodržuje pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem, který znečistil vozidlo, který ruší klidnou přepravu cestujících a který jinak obtěžuje cestující, je povinen zaplatit přirážku. Výše přirážky činí 500,–Kč.

19. Řidič vozidla nebo osoba pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem a průkazem je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Řidič nebo osoba pověřená dopravcem je dále oprávněna nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy cestujícího dle bodu 18. a nepřipustit k přepravě nebo z ní vyloučit zavazadlo, které svým obsahem může způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku nebo je neskladné. Osoba pověřená dopravcem je oprávněna uložit cestujícím uhradit jízdné a přirážku dle bodu 19. Dále je oprávněna vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti z dokladů vydaných orgány státní správy (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz ap.).

20. Dopravce je povinen vyvinout veškeré úsilí k dodržení platných jízdních řádů. Na žádost cestujícího je dopravce (řidič nebo dopravcem pověřený pracovník) povinen vydat potvrzení dle bodu 14. o přerušení jízdy, vynechání nebo délce zpoždění spoje.

21. Smluvní přepravní podmínky, ceník jízdného a platné jízdní řády jsou na požádání k nahlédnutí v každém vozidle dopravce Karel Mudroch-DALE zajišťujícím vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu.

V Mostě dne 1. 1. 2015

Za dopravce:

Karel Mudroch